Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SNOW FUSION SP. Z O.O.

§ 1 Zasady ogólne

1. Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Klienta i Uczestnika oraz Organizatora – Snow Fusion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 5/106 (kod pocztowy: 53-332) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, o kapitale zakładowym w wysokości 18 700 zł, NIP: 8992775641, REGON: 362779595, posiadającego zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na działalność jako organizator turystyki nr 774/35/2018 oraz gwarancje ubezpieczeniowe na rzecz Klienta w Signal Iduna z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, 40-087, o adresie elektronicznym rezerwacje@loco-travel.pl. Ilekroć w treści „Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Snow Fusion Sp. z o.o.” mowa jest o:

2. Snow Fusion Sp. z o.o. przyjmuje odpowiedzialność za zorganizowanie imprezy zgodnie z programem i warunkami opisanymi w ofercie.

3. Niniejsze „Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych” stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Snow Fusion Sp. z o.o. następuje po:

a) zapoznaniu się Uczestnika z ofertą umieszczoną w witrynie rezerwacje.loco-travel.pl, niniejszymi "Warunkami Uczestnictwa" oraz "Informacjami dodatkowymi" dotyczącymi, określonej oferty turystycznej.

b) przesłaniu drogą elektroniczną zgłoszenia uczestnictwa (formularza zgłoszeniowego) poprzez system rezerwacyjny. Umowę o udział w imprezie turystycznej może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku zawarcia umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe zawierają osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o szczegółach dotyczących oferty. Prawo do dokonywania zmian w umowie lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy przysługuje wyłącznie Uczestnikowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową. Powyższe warunki dotyczą również zgłoszeń realizowanych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system rezerwacyjny (formularz zgłoszeniowy).

c) wpłacie zaliczki w wysokości co najmniej 500,00 PLN w terminie 2 dni od dokonania zgłoszenia. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być uregulowana w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni, Klient zobowiązany jest do wpłaty całości kosztów imprezy. Wpłaty należy dokonać na na konto: 75 1090 2590 0000 0001 3144 6548. Brak wpłaty powoduje wykluczenie z imprezy z konsekwencjami zawartymi w punkcie 4.

2. Po zawarciu Umowy o udział w imprezie turystycznej Uczestnikowi nie przysługują dodatkowe rabaty i promocje nie obowiązujące w momencie dokonania rezerwacji lub nie uwzględnione podczas dokonywania rezerwacji.

3. Uczestnik może zlecić, aby Organizator wykonał na jego rzecz Usługę Dodatkową, za którą Organizatorowi przysługuje dodatkowa opłata. Wszystkie zamówione przez Uczestnika u Organizatora Usługi dodatkowe ujęte są i opisane na indywidualnym koncie w Systemie oraz w dokumencie Umowy i stanowią dowód ich zamówienia.

4. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto wszelkie jego dane i zamówione przez niego Usługi dodatkowe. W przeciwnym razie nie będzie mógł dochodzić prawidłowej realizacji jakichkolwiek usług przez Organizatora.

5. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Snow Fusion Sp. z o.o. terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia się w miejscu rozpoczęcia imprezy. Niespełnienie tych warunków może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

6. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie Snow Fusion Sp. z o.o. doręczając sprzedawcy oferty pisemne oświadczenie.

7. W przypadku w przypadku odstąpienia od imprezy turystycznej przez Uczestnika, Snow Fusion Sp. z o.o. z uwagi na poniesione koszty zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń faktycznie poniesionych kosztów, zależnych od terminu rezygnacji. Snow Fusion Sp. z o.o. podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń w odniesieniu do całkowitej wartości zawartej umowy- kształtują się następująco:

a) powyżej 50 dni od daty rozpoczęcia imprezy potrąca się do 10% ceny imprezy;

b) 49-31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się do 20% ceny imprezy;

c) 30-15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% ceny imprezy;

d)14-8 dni przed datą rozpoczęcia imprez potrąca się nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% ceny imprezy;

e) 7 dni i krócej przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się do 100% ceny imprezy;

8. nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza opłatą manipulacyjną w maksymalnej wysokości 100 zł, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Snow Fusion Sp. z o.o. osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.

9. opłatę manipulacyjną w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym pobiera się za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy np. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, standardu zakwaterowania.

§ 3 Ubezpieczenie

1. Podpisując "Umowę o udział w imprezie turystycznej" lub przesyłając drogą elektroniczną zgłoszenie uczestnictwa (formularza zgłoszeniowego) Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji leczenia.

2. Snow Fusion Sp. z o.o. gwarantuje wszystkim Uczestnikom ubezpieczenie: PZU S.A.

3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia PZU S.A.:

Poza granicami kraju Uczestnicy objęci są podstawowym ubezpieczeniem, którego przedmiotem są: koszty leczenia (KL) suma ubezpieczenia: 40.000 PLN, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 PLN.

4. Uczestnik ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się z ofertą na stronie rezerwacje.loco-travel.pl biura podróży sprzedającego ofertę Snow Fusion Sp. z o.o. oraz z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

5. Przy niektórych rodzajach imprez Snow Fusion Sp. z o.o. gwarantuje dodatkowe ubezpieczenia i wyższe sumy gwarancyjne.

§ 4 Zmiany warunków imprezy turystycznej

1. Snow Fusion Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności mających wpływ na podwyższenie ceny tj. 1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; 2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; 3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. Powyższe okoliczności muszą być udokumentowane, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie 20 dni poprzedzających datę wyjazdu. Po otrzymaniu od Snow Fusion Sp. z o.o. pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Snow Fusion Sp. z o.o. czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

2. Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu (tj. rodzaj skipassu, rodzaj zakwaterowania) jest niemożliwe i spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (np. powodzie, trzęsienia ziemi, remonty obiektów, warunki atmosferyczne itp.) Snow Fusion Sp. z o.o. zobowiązane jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. O tym fakcie Snow Fusion musi niezwłocznie poinformować Klienta i otrzymać jego zgodę. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy. Kwotę będącą odpowiednikiem wartości niezrealizowanych świadczeń Snow Fusion Sp. z o.o. wypłaca w ciągu 21 dni od daty zakończenia imprezy. W sytuacji, gdy wykonanie świadczenia zastępczego nie jest możliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów zaoferowanego świadczenia nie przyjmuje, może on odstąpić od umowy, a Snow Fusion Sp. z o.o. jest wówczas zobowiązane do zapewnienia Klientowi bez obciążania go dodatkowymi kosztami powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca.

3. Jeżeli Snow Fusion Sp. z o.o. przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej niezwłocznie powiadamia o tym podróżnego na trwałym nośniku. Organizator turystyki może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu tym Snow Fusion Sp. z o.o. w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje podróżnego o zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę, o terminie 7 dni, w którym podróżny poinformuje organizatora o swojej decyzji, o przyjęciu proponowanej zmiany lub odstąpieniu od umowy; odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi uczestnika / podróżnego w terminie 7 dni; o zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie. Podróżny w terminie 7 dni informuje Snow Fusion Sp. z o.o., że:

1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo

2) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo

3) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną. Brak oświadczenia w wyznaczonym terminie oznaczać będzie zgodę na przyjęcie zaproponowanej zmiany.

4. Snow Fusion Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Warunków Uczestnictwa i / lub Umowy w zakresie nieznacznych zmian. Jednocześnie Snow Fusion Sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować Uczestnika o zmianach w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

§ 5 Odwołanie imprezy turystycznej

1. Snow Fusion Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć; siła wyższa; brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych.

2. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 40 osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej

2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat bez obowiązku zapłaty kary umownej i odsetek; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

§ 6 Bagaż

1. Każdy Uczestnik Imprezy może posiadać: jedną sztukę bagażu podręcznego do wagi 5 kg, jeden bagaż główny do 20kg oraz jeden komplet sprzętu sportowego. Deski snowboardowe muszą mieć odkręcone wiązania, które powinny być spięte razem z butami w osobnej torbie. W pokrowcu na snowboard powinna być tylko deska. Z uwagi na przewidziane przez przepisy prawa limity ładowności autokaru, Organizator lub jego przedstawiciel jak również obsługa autokaru może odmówić Uczestnikowi zabrania bagażu przekraczającego powyższe limity.

2. Przyjęcie na pokład ponadnormatywnego bagażu jest możliwe tylko i wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości określonej w tabeli poniżej oraz za zgodą Snow Fusion Sp. z o.o. lub Pilota.

Rodzaj bagażu | Do 4 dni przed wyjazdem | Mniej niż 4 dni przed wyjazdem

Bagaż główny | 150 zł / szt.  | 200 zł / szt.

Bagaż sportowy | 150 zł / szt. | 200 zł / szt.

Bagaż podręczny | 150 zł / szt. | 200 zł / szt.

3. Organizator korzysta z transportu autokarowego profesjonalnych Przewoźników. Przewoźnik jak również Organizator odpowiada za zawinione przez siebie zaginięcie, kradzież lub uszkodzenie bagażu. Uczestnik, który stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym obsługę autokaru lub Organizatora celem spisania odpowiedniego protokołu.

4. Snow Fusion Sp. z o.o. oraz przewoźnik przyjmują odpowiedzialność za bagaż pod warunkiem, że Uczestnik pobrał odpowiednie opaski na bagaże od Pilota, oznaczył nimi bagaż oraz przekazał Kierowcy autokaru do spakowania, a Kierowca autokaru umieścił go w autokarze osobiście, a w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej lub braku opasek Uczestnik bezwzględnie zastosował się do poleceń Pilota lub Przedstawiciela Organizatora. Zaginięcie bagażu w każdym innym przypadku uznaje się, za zdarzenie z powodu działania lub zaniechania Uczestnika i Organizator nie bierze odpowiedzialności za taki bagaż.

5. Uczestnicy korzystający z transportu dojazdem własnym, którzy wykupili usługę bagażu dodatkowego, polegającą na transporcie ich bagażu autokarem ponoszą odpowiedzialność za swój bagaż na zasadach opisanych w pkt. X (powyżej). Uczestnicy mogą dostarczyć bagaż do autokaru na miejscu zbiórki osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Uczestnicy oraz osoby dostarczające ich bagaż do autokaru ustalają odpowiedzialność za bagaż przed przejęciem odpowiedzialności przez Snow Fusion Sp. z o.o. indywidualnie. Snow Fusion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bagaż zagubiony z powodu działania lub zaniechania osób trzecich.

6. Przewoźnik ani Organizator nie odpowiadają za umieszczone w bagażu pieniądze, weksle, czeki, karty kredytowe, biżuterię, telefony komórkowe, komputery osobiste, kamery, aparaty oraz inne przedmioty wartościowe. Dotyczy to również przedmiotów łatwo tłukących się lub łatwo psujących się.

§ 7 Realizacja umowy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy lub zawartej z Snow Fusion Sp. z o.o. Umowie o udział w imprezie turystycznej. Snow Fusion Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Atrakcji dodatkowych lub ich odwołania w dowolnym czasie trwania Umowy, bez wskazania przyczyny. Jedynie w przypadku zmiany lub odwołania Atrakcji płatnych, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty ich zakupu.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i porządkowych w kraju i za granicą. Za nieprzestrzeganie tych przepisów Snow Fusion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy i winy niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór, jednocześnie zobowiązuje się do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy, w tym sprzątania w miejscu docelowym oraz podczas transportu. Koszty mogą zostać potrącone z kaucji opisanej w pkt. 9 lub uczestnik może zostać zobowiązany do pokrycia ich na podstawie wyceny szkody wykonaną przez Snow Fusion Sp. z o.o., Przewoźnika lub inną stronę poszkodowaną.

4. Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. Snow Fusion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające z działań uprawnionych organów lub służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz paszportów tymczasowych pokrywa Uczestnik.

5. Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy sobie paszport lub nowy dowód osobisty.

6. Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.

7. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazań Snow Fusion Sp. z o.o., Pilota oraz innych Przedstawicieli Organizatora, dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.

8. Snow Fusion Sp. z o.o. informuje, że data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu dniem zakończenia imprezy. Pierwsze dwa dni i ostatnie dwa dni imprezy autokarowej przewidziane są na transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek.

9. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości określonej w ofercie, która obejmuje ewentualne zniszczenia podczas transportu autokarem oraz pobytu w miejscu docelowym.

TRANSPORT AUTOKAROWY

10. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać godzin i miejsc zbiórek.

11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad związanych z bagażem zgodnie z § 6 niniejszych warunków uczestnictwa.

12. Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek, także przebywania w stanie po spożyciu wyżej wymienionych substancji. Podczas trwania imprezy turystycznej, a w szczególności podczas transportu W przypadku naruszenia niniejszego punktu Pilot lub Przedstawiciel Organizatora w imieniu Snow Fusion Sp. z o.o. mają prawo odmówić świadczenia na rzecz uczestnika usługi transportu tj. nie wpuścić Uczestnika do autokaru, bądź wysadzić Uczestnika na trasie przejazdu. Uczestnik oświadcza, że wyraża na to zgodę, bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny i pokryje wszelkie koszty będące wynikiem opisanej powyżej sytuacji, w tym koszty szkód oraz transportu do miejsca docelowego organizowanego we własnym zakresie zgodnie z pkt. 20.

13. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości określonej w ofercie, która obejmuje ewentualne zniszczenia podczas transportu autokarem oraz pobytu w miejscu docelowym.

14. Snow Fusion Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy podczas trwania imprezy turystycznej Uczestnik nie podporządkowuje się poleceniom Przedstawicieli Organizatora, narusza postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz Umowy o udział w imprezie turystycznej, zachowanie Uczestnika naraża Snow Fusion Sp. z o.o. na szkodę, lub znacząco odbiega od przyjętych norm społecznych, a także gdy Uczestnik dopuścił się w trakcie trwania imprezy czynu naruszającego ustalony porządek imprezy , naruszającego spokojny wypoczynek innych Uczestników lub zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników wypełniającego znamiona przestępstwa lub występku w rozumieniu Kodeksu Karnego lub innych ustaw karnych, w szczególności przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu (art. 148-162 Kodeksu karnego). Podstawą do rozwiązania umowy jest dokument lub oświadczenie miejscowej Policji lub innej służby porządkowej. Rozwiązanie umowy nastąpić może wyłącznie na piśmie wraz z uzasadnieniem rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych powyżej Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów dalszego pobytu i powrotu do kraju we własnym zakresie.

15. W trakcie trwania transportu Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania ogólnych reguł wynikających z zasad bezpieczeństwa, prawa ruchu drogowego, prawa transportowego i poleceń policji lub innych służb porządkowych, a także Pilota, Przedstawiciela Organizatora i Kierowcy autokaru. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego co będzie równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy. W przypadku wykonywania transportu autokarowego rozwiązanie umowy następuje wg zachowania procedury wskazanej w pkt. 14. W przypadku wykonania transportu samolotem lub transportem publicznym wystarczającym jest ustne oświadczenie Policji lub służb porządkowych o takim naruszeniu prawa lub innych reguł wymienionych wyżej, które uczestnik obowiązany jest przestrzegać w trakcie trwania transportu, skutkujące niedopuszczeniem do przewozu lub usunięciem ze środka transportu. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestnika w przypadku rozwiązania umowy w takich przypadkach i traktowane jest to jako rozwiązanie umowy z winy podróżnego w rozumieniu art. 50 ust. 3 pkt ustawy z 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

16. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w środkach transportu organizowanych przez Snow Fusion Sp. z o.o., a także w zapewnionych mu środkach transportu publicznego. W przypadku wyrządzenia szkód przez Uczestnika w autokarze lub innym środku transportu i/ lub pozostawienia go w nieporządku, Snow Fusion Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość obciążenia Uczestnika należną kwotą za wyrządzone szkody (w tym: sprzątanie autokaru lub innego środka transportu), a w szczególności zatrzymania kaucji, działając w tym zakresie w imieniu i na rzecz Przewoźnika.

17. W przypadku awarii autokaru Snow Fusion Sp. z o.o. zobowiązuje zorganizować Uczestnikom transport zastępczy. Snow Fusion Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo organizacji transportu zastępczego w innym standardzie niż transport pierwotny. Uczestnik oświadcza, że wyraża na to zgodę.

18. Organizator udzieli odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym także z tytułu rozwiązania umowy z winy Podróżnego.

Pomoc, o której mowa to w szczególności:

1) udzielenie odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;

2) pomoc w skontaktowaniu się z osobą wskazaną przez Podróżnego do udzielenia mu dalszej pomocy.

19. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt. 18, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Koszty udzielenia pomocy oblicza Organizator na podstawie wyceny poniesionych przez siebie kosztów.

TRANSPORT DOJAZDEM WŁASNYM

20. Uczestnik korzystający z opcji dojazdu własnego przyjeżdża na miejsce Imprezy zorganizowanym przez siebie transportem na własne ryzyko i koszt.

21. Organizator nie jest zobowiązany świadczyć jakichkolwiek usług Uczestnikowi, który przyjechał na miejsce imprezy za wcześnie lub wykwaterował się za późno. Jakiekolwiek koszty wynikające z okoliczności, o których mowa powyżej, obciążają Uczestnika.

ZAKWATEROWANIE

22. Uczestnik oświadcza, iż jest mu znany fakt, że apartament, w którym będzie zakwaterowany wyposażony jest w różnego rodzaju łóżka. W apartamencie w którym będzie zakwaterowany mogą występować łóżka piętrowe, łóżka małżeńskie oraz łóżka w pokoju dziennym oraz że podział miejsc noclegowych odbywa się już na miejscu, pomiędzy Uczestnikami, bez udziału Organizatora, chyba że Umowa o udział w imprezie turystycznej stanowi inaczej. Uczestnikowi zgodnie z Umowa o udział w imprezie turystycznej przysługuje tylko jedno miejsce noclegowe.

23. W przypadku wykupienia przez Uczestnika pojedynczego miejsca miejsca noclegowego tj. dokonanie rezerwacji poprzez zapisy indywidualne w systemie rezerwacyjnym, do zajmowanego przez niego pokoju dokwaterowuje się innych Uczestników imprezy turystycznej. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na dokwaterowanie innej osoby, jest zobowiązany do dokonania dopłaty za pozostałe miejsca noclegowe znajdujące się w pokoju.

24. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości, porządku i wszelkich przepisów obowiązujących w miejscu zakwaterowania, a także pomieszczeniach tak zwanego wspólnego użytkowania. W przypadku szkód wyrządzonych przez Uczestnika w apartamencie i budynku, w którym apartament się znajduje i/ lub pozostawienia apartamentu nieposprzątanego, Organizator zastrzega sobie możliwość potrącenia z kaucji lub obciążenia Uczestnika należną kwotą za wyrządzone szkody (w tym: końcowe sprzątanie apartamentu), a w szczególności zatrzymania kaucji, działając w tym zakresie w imieniu i na rzecz właściciela miejsca zakwaterowania.

§ 8 Reklamacje

1. Jeżeli z winy Snow Fusion Sp. z o.o. nie zostaną zrealizowane określone świadczenia bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, Snow Fusion Sp. z o.o. przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia. Do zastosowania postanowień niniejszego punktu niezbędne jest spełnienie poniższych zasad:

2. Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Snow Fusion Sp. z o.o. lub drogą mailową na adres rezerwacje@loco-travel.pl nie później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje Snow Fusion Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi możliwie najszybciej i nie później niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

3. Snow Fusion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli:

1) winę za niezgodność ponosi podróżny;

2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

4. Snow Fusion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich, za które Snow Fusion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności lub działaniem siły wyższej.

§ 9 Wykorzystanie wizerunku

1. Zawierając Umowę o udział w imprezie turystycznej Klient w imieniu swoim i Uczestnika/ów wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii lub materiału wideo z wyjazdu na którym jest uczestnikiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem. Jednocześnie Klient w imieniu swoim i Uczestnika/ów zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i/lub filmu ze swoim wizerunkiem.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków zastosowanie mają: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i w następnej kolejności kodeks Cywilny.

2. Wszelkie sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd cywilny.

Biuro posiada wpis pod nr 20561 do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i gwarancję ubezpieczeniową nr M 516396 w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Klient korzysta z gwarancji zgodnie z Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław.

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa i je akceptuje.

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

Podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.